Nieuws

  Het nieuwsoverzicht

Tweede jaar Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Dit is het centrale doel van het vierjarige TKI-project. Een grote groep bedrijven en instellingen werkt in het project nauw samen aan een praktisch duurzaam watersysteem voor individuele agrarisch ondernemers.Voor dit project wordt het akkerbouwbedrijf van Klaas voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer (Proeftuin). Op het bedrijf worden meerdere technieken & systemen, geïntegreerd in een totaal-bedrijfssysteem, onderzocht op bedrijfsschaal op basis waarvan agrariërs voor hun bedrijf de beste oplossing kunnen kiezen. 

Klimaatverandering en verzilting
Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter.

Speerpunten project
In 2022 lag het accent op het verkrijgen van inzicht in het watersysteem op het bedrijf van Klaas Schenk en het aanleggen van het eerste blok drainage (peilgestuurde drainage, hoofdrain en pompputten) en het hydraulische meetnet. Daarnaast is een uitgebreid monitoringsplan opgesteld voor de onderzoeken in werkpakket 1 (zoetwaterbeschikbaarheid), werkpakket 2 (watermanagement) en werkpakket 3 (waterkwaliteit en agrononie). Om het onderzoek uit te kunnen voeren zijn in het veld diverse peilbuizen en sensoren geplaatst en worden jaarlijks water-, bodem en gewasmonsters genomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door experts van Deltares, Wageningen University en Research en Vertify.

In het voorjaar van 2023 wordt het tweede deel drainage (hoofdrains en pompputten) aangelegd en worden de mogelijkheden voor infiltratie onderzocht en een hydrologisch model opgezet. M.b.t. een irrigatie-advies wordt het bedrijf Hoeve Lotmeer in Farmmaps geëmporteerd en wordt op basis van onderzoek aanbevelingen gedaan om het bestaande model voor irrigatie-advies te verbeteren en het WUR bodemvochtmodel geoptimaliseerd door middel van data vanuit het LHM (Landelijk Hydrologisch Model).

Voor de waterkwaliteit wordt een Nutrient Catcher uitgewerkt, aangelegd en gemonitord. Het waterschap en Deltares zijn inmiddels gestart met monitoring van de waterkwaliteit (reservoir, sloot, buitenwater), neerslag, bodemvocht, grondwater en zout. 

Voor de agronomie is in 2022 het effect van het  bemestingsniveau op nutriëntenopname en N-levering bodem bekeken. In 2023 wordt dit onderzoek verbreed en verdiept.