4. Communicatie, kennisverspreiding en educatie

Werkpakket 4 is gericht op het ontwikkelen, bundelen en delen van kennis, waarbij de focus ligt op permanente en elkaar versterkende processen van communicatie en kennisverspreiding via voorlichting, demonstratie en educatie. Het doel is om de opgedane kennis en ervaringen uit de eerste 3 werkpakketten op een effectieve en inspirerende manier te delen met agrariërs, erfbetreders, studenten en andere stakeholders. Het zorgt voor gedegen en gestructureerde communicatie en kennisverspreiding met als doel dat zij kennis kunnen nemen van vernieuwende technieken, systemen en strategieën en beoordelen of deze in de dagelijkse praktijk bijdragen aan werkbare oplossingen. Het consortium in Zoetwaterboeren en het netwerk van partners en andere aanverwante projecten spelen een belangrijk rol bij het verzamelen en delen van kennis.

Het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk fungeert hierbij als expertisecentrum en heeft een centrale rol in het bundelen en verspreiden van de kennis en ervaring door middel van communicatie, voorlichting, demonstratie en educatie voor agrariërs in Noord-Holland Noord en daarbuiten. Het is een plek waar agrariërs, erfbetreders, adviseurs, leerlingen/studenten en andere belangstellenden geïnformeerd worden over (nieuwe) toepassingen voor agrarische waterbeheer en een klimaatbestendige en water robuuste bedrijfsvoering.

Communicatie

Gedurende de looptijd van het project wordt er voortdurend aandacht aan communicatie gegeven. Centraal staan nieuws en actuele ontwikkelingen, waarbij de projectuitvoering en het delen van kennis, informatie, ervaringen en resultaten uit het project de basis vormt. Voor de uitvoering van dit onderdeel wordt zoveel mogelijk aangesloten op reeds bestaande communicatiekanalen en netwerken van de consortiumpartners.

Activiteit

Bijzonderheden

Wanneer

Actuele website

Wordt periodiek bijgewerkt en actueel gehouden

December 22

Samenstellen werkgroep

 

December 22

Samenstellen lijst aanspreekpunt communicatie en -kanalen

Van iedere partner en aanverwante projecten

December 22

Januari 23

Nieuws- en persberichten en interviews

Via kanalen partners (o.a. mail, website en nieuwsbrief) en andere vakpers

periodiek

Social media campagnes

Via social media kanalen partners en andere media. Berichten delen.

periodiek

Redactionele (inhoudelijke) artikelen

t.b.v. kanalen partners en (landelijke) vakpers

periodiek

Beeldmateriaal, foto’s en filmpjes

Van belangrijke mijlpalen in het project voor communicatie, kennisverspreiding en educatie. Verspreiding via eigen website, kanalen partners en aanverwante projecten

In overleg met projectgroep

Kennisverspreiding

Voorlichting, demonstratie en excursies zijn belangrijke activiteiten voor het verspreiden van de opgedane kennis en ervaringen uit het project. De kennisdeelsessie zullen zoveel mogelijk bij Klaas Schenk op het bedrijf plaatsvinden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ruimte bij Klaas op het bedrijf, die in het kader van de DAW-demolocatie in de komende winterperiode (22/23) wordt gemaakt. Deze ruimte is geschikt om groepen te ontvangen en kennis en informatie te delen.

Activiteiten/producten

Bijzonderheden

Wanneer

Samenstellen lijst met aanspreekpunt en kanalen voor het verspreiden van kennis en ervaring

Van iedere partner en aanverwante projecten

December 22

Januari 23

Open dag

Jaarlijks event waarin de belangrijkste resultaten en technieken centraal staan

In overleg met de projectgroep

Voorlichting en demonstratie

1 per seizoen i.s.m. met partners (communicatie en het uitnodigen van hun relaties).

In overleg met de projectgroep

Voorlichting en demonstratie

Op verzoek van derden

Op aanvraag

Excursies, studieclub- en winterbijeenkomsten

I.s.m. partners en via Praktijknetwerk Akkerbouw

Op aanvraag

Delen van kennis en ervaring

Via eigen website en kanalen van partners

periodiek

Educatie

Zoetwaterboeren is een praktijk- en leercentrum, waarbij nauw samengewerkt wordt met kennisinstellingen (o.a. Vonk, Aeres, Wur, Deltares en Vertify) en de Lectoraten Agrarisch Waterbeheer en Precisielandbouw van Aeres/WUR. Op de locatie kunnen leerlingen en studenten nieuwe kennis en ervaring opdoen d.m.v. het uitvoeren van stages en (afstudeer)projecten. Daarnaast zal de beschikbare kennis in het groene onderwijs verwerkt worden. Klaas Schenk verbonden met CIV(specifiek voor VMBO en HBO leerlingen) en het Centre of Expertise (CEO) voor het HBO onderwijs. Voor het lager onderwijs willen we graag structureel gaan samenwerken met Campus de “Terp”. Deze campus is momenteel nog in ontwikkeling, maar de structuur om samen te werken met regionale bedrijven staat en wij zijn als project al met hen verbonden.

Activiteiten/producten

Bijzonderheden

Wanneer

Samenstellen werkgroep

o.a. Vonk, Aeres, Wur, Deltares en Vertify

December 22

Docentendag

Kennisoverdracht ‘Water in de land- en tuinbouw en praktijkbezoek(en)

Januari - juni 23

Ontwikkelen projectweek

Kennisoverdracht en opdrachten in de praktijk (voor leerlingen, studenten en agrariërs)

Januari – juni 23

Ontwikkelen en verzorgen van gastcolleges

I.s.m. het onderwijsveld

Op aanvraag

Stageplekken, onderzoeks- en afstudeerprojecten

I.s.m. het onderwijsveld, specifiek voor VMBO en MBO

In overleg

Op aanvraag

Onderzoek, ontwikkelen en valideren van modellen en datatoepassing

I.s.m. het onderwijsveld, specifiek voor HBO en WO

In overleg

Op aanvraag